Nájdeme vám prácu

Náš tím náborových špecialistov neprestajne pracuje na vašej spokojnosti, sme expertmi vo svojej oblasti a tak v prípade, ak si hľadáte pracovné miesto alebo jednoducho cítite, že potrebujete zmenu, neváhajte nám zaslať váš životopis, sme tu pre vás.

Životopis
Motivačný list

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu udeľujem prevádzkovateľovi W I N job, s.r.o., Němcovej 32/16, 040 01 Košice IČO: 50 766 562 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel sprostredkovania zamestnania, získavania informácií o vhodných pracovných miestach a ďalších produktoch a službách súvisiacich s kariérnym a osobnostným rozvojom. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa a následným poskytnutím alebo sprístupnením mojich osobných údajov potencionálnym zamestnávateľom, a to v rozsahu:

 • Meno, priezvisko, titul,
 • Dátum narodenia,
 • Adresa trvalého/prechodného bydliska (ulica, číslo, mesto, PSČ),
 • Kontaktné údaje (mail, telefón),
 • Pracovno-právny vzťah (súčasné a predchádzajúce zamestnanie/-a v rozsahu: adresa zamestnávateľa a pracovné zaradenie),
 • Dosiahnuté vzdelanie (súčasné, stredné, vysokoškolské),
 • Absolvované kurzy a školenia,
 • Ostatné údaje zo životopisu.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5rokov odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov a súhlasím s ich spracovaním.
 • moje osobné údaje budú poskytované príjemcom (potencionálnym zamestnávateľom).
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu winjob@winjob.sk,
 2. telefonicky +421 910 676 888,
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu: Mgr. Lucia Staňová, lucia.stanova@winjob.sk, 0905 261 827